learn thai pronouns/ Tvlap.com


Subjective pronouns
I ผม P̄hm
you คุณ Khuṇ
he เขา K̄heā
she เธอ Ṭhex
it มัน Mạn
we เรา Reā
they พวกเขา Phwk k̄heā
what อะไร Xarị
who ใคร Khır
Objective pronouns
me ฉัน C̄hạn
him เขา K̄heā
her เธอ Ṭhex
us เรา Reā
you คุณ Khuṇ
them พวกเขา Phwk k̄heā
whom ใคร Khır
Possessive Pronouns
mine เหมือง H̄emụ̄xng
yours ของคุณ K̄hxng khuṇ
his ของเขา K̄hxng k̄heā
hers ของเธอ K̄hxng ṭhex
ours ของเราเอง K̄hxng reā xeng
theirs ของพวกเขา K̄hxng phwk k̄heā
Possessive Adjectives / Pronominal Adjectives
my ของฉัน K̄hxng c̄hạn
your ของคุณ K̄hxng khuṇ
our ของเรา K̄hxng reā
her เธอ Ṭhex
his ของเขา K̄hxng k̄heā
their ของพวกเขา K̄hxng phwk k̄heā
Demonstrative Pronouns
this นี้ Nī̂
that ที่ Thī̀
these เหล่านี้ H̄el̀ā nī̂
those เหล่านั้น H̄el̀ā nận
Relative Pronouns
who ใคร Khır
whom ใคร Khır
whose ใคร Khır
which ที่ Thī̀
that ที่ Thī̀
what อะไร Xarị
whatever อะไรก็ตาม Xarị k̆tām
whoever ใครก็ตาม Khır k̆tām
whomever คนใดคนหนึ่ง Khn dı khn h̄nụ̀ng
whichever แล้วแต่จำนวนใด Læ̂wtæ̀ cảnwn dı
Reflexive Intensive Pronouns
myself ตนเอง Tnxeng
yourself ด้วยตัวคุณเอง D̂wy tạw khuṇ xeng
himself ตัวเขาเอง Tạw k̄heā xeng
herself ตัวเธอเอง Tạw ṭhex xeng
itself ตัวเอง Tạw xeng
ourselves ตัวเรา Tạw reā
themselves ตัวเอง Tạw xeng
Reciprocal Pronouns
Each other กันและกัน Kạnlæakạn
one another ซึ่งกันและกัน Sụ̀ng kạnlæakạn
INDEFINITE PRONOUNS
INDEFINITE PRONOUNS ( Singular )
anybody ใคร ๆ Khır
everybody ทุกคน Thuk khn
nobody ไม่มีใคร Mị̀mī khır
somebody บางคน Bāng khn
anyone ใคร ๆ Khır
everyone ทุกคน Thuk khn
no one ไม่มีใคร Mị̀mī khır
someone บางคน Bāng khn
anything สิ่งใด S̄ìng dı
everything ทุกอย่าง Thuk xỳāng
something บางสิ่งบางอย่าง Bāng s̄ìng bāng xỳāng
nothing ไม่มีอะไร Mị̀mī xarị
either ทั้ง Thậng
neither ค่า Kh̀ā
less น้อยกว่า N̂xy kẁā
little น้อย N̂xy
much มาก Māk
each แต่ละ Tæ̀la
each one แต่ละอัน, แต่ละคน Tæ̀la xạn, tæ̀la khn
other อื่น ๆ Xụ̄̀n
another อื่น Xụ̄̀n
Enough พอ Phx
everywhere ทุกที่ Thuk thī̀
somewhere ที่ไหนสักแห่ง Thī̀h̄ịn s̄ạk h̄æ̀ng
anywhere ทุกแห่ง Thukh̄æ̀ng
nowhere ไม่มีที่ไหนเลย Mị̀mī thī̀h̄ịn ley
INDEFINITE PRONOUNS ( Plural )
both ทั้งสอง Thậng s̄xng
few น้อย N̂xy
many จำนวนมาก Cảnwn māk
others คนอื่น ๆ Khn xụ̄̀n «
several หลาย H̄lāy
INDEFINITE PRONOUNS ( Singular or Plural )
all ทั้งหมด Thậngh̄md
any ใด Dı
more มากกว่า Mākkẁā
none ไม่มี Mị̀mī
most มากที่สุด Māk thī̀s̄ud
some บาง Bāng
such อย่างเช่น Xỳāng chèn
www.tvlap.com © | Privacy Policy
about site map Terms of Use/Privacy